Llechwedd is now operated by Zip World. Click here to find out more.

Introducing Wild Thoughts Llechwedd

Introducing Wild Thoughts Llechwedd

January 13 2021      Adam Lemalle

New Festival of wild running and culture to launch at Llechwedd in Snowdonia.

WILD THOUGHTS - Running with an idea

A new festival celebrating the art and culture of wild running will have its first edition at Snowdonia’s Llechwedd in October 2021. The Festival will feature music, literature, photography, conversation and more, all in the spectacular setting of Snowdonia National Park.

Wild Thoughts, ‘Meddyliau Gwyllt’ in Welsh, celebrates all things locally sourced - and that includes culture. Wild Thoughts will be a bilingual (Welsh and English) cultural event for visitors from around Britain.

Wild Thoughts Festival participants will be treated to three days (15,16,17 October 2021) of events featuring high-profile speakers and hidden gems, as well as guided trail runs through the majestic Snowdonia countryside. Workshops will be available for those who want to create their own artistic responses as well as events for those who just want to soak it all up.

Participants will have a choice between luxury glamping, Bed & Breakfast accommodation or camping with locally-sourced quality food provided for all meals. Local vendors will be on-site, offering traditional and local artisan crafts. Everything possible has been done to ensure that the products we use are ethical and locally-sourced, in keeping with the ethos of the Festival.

Early bird tickets go on sales at midnight on 1 January 2021 with announcements to follow in February about the major names in running and culture that will feature in the programme. Wild Thoughts and Llechwedd are committed to ensuring the festival are fully compliant to whatever COVID guidelines are in place at the time.__

________________________________________________

Gŵyl newydd o redeg gwyllt a diwylliant i’w lansio yn Llechwedd yn Eryri.

MEDDYLIAU GWYLLT – Yn rhedeg gyda syniad

Bydd gŵyl newydd sy’n dathlu celf a diwylliant trwy rhedeg gwyllt yn cael ei rhifyn cyntaf yn Llechwedd Eryri ym mis Hydref 2021. Bydd yr Ŵyl yn cynnwys cerddoriaeth, llenyddiaeth, ffotograffiaeth, sgwrsio a mwy, i gyd yn lleoliad ysblennydd Parc Cenedlaethol Eryri.

Mae Wild Thoughts, ‘Meddyliau Gwyllt’ yn y Gymraeg, yn dathlu popeth o ffynonellau lleol - ac mae hynny’n cynnwys diwylliant. Bydd Wild Thoughts yn ddigwyddiad diwylliannol dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) i ymwelwyr o bob cwr o Brydain.

Bydd cyfranogwyr Gŵyl Meddyliau Gwyllt yn cael eu trin i thridiau (15, 16, 17 Hydref 2021) o ddigwyddiadau sy’n cynnwys siaradwyr proffil uchel a gemau cudd, yn ogystal â rhediadau tywys ar lwybrau drwy cefn gwlad mawreddog Eryri. Bydd gweithdai ar gael i’r rhai sydd eisiau creu eu hymatebion artistig personol, yn ogystal â digwyddiadau eraill i’r rhai sydd ‘mond eisiau amsugno’r cyfan.

Bydd gan y gyfranogwyr dewis rhwng glampio moethus, llety Gwely a Brecwast neu campio, gyda cynnyrch o ansawddau lleol yn cael ei ddarparu ar gyfer pob pryd o fwyd. Bydd gwerthwyr lleol ar y safle, yn cynnig crefftau gan crefftwyr traddodiadol a lleol. Mae popeth sy’n bosib wedi’i wneud i sicrhau bod y cynhyrchion a ddefnyddiwn yn foesegol ac o ffynonellau lleol, yn unol ag ethos yr Ŵyl.

Bydd tocynnau bore-godwyr ar werth am hanner nos ar 1 Ionawr 2021, a mwy i ddilyn ym mis Chwefror i gyhoeddi’r prif enwau ym maes rhedeg a diwylliant a fydd yn ymddangos yn y rhaglen. Mae Wild Thoughts a Llechwedd wedi ymrwymo i sicrhau bod yr ŵyl yn cydymffurfio’n llawn â pha bynnag reoliadau COVID fydd ar waith ar y pryd.


 Read more details

More Information

Follow Us

Keep in Touch!


You may opt out of our newsletter at any time. Please read our data protection policy here.

ZipWorld