Llechwedd is now operated by Zip World. Click here to find out more.

Join the Team: Llechwedd Truck Tour Guides

Join the Team: Llechwedd Truck Tour Guides

February 01 2021      Adam Lemalle

Tywyswyr Taith Truck Llechwedd – Tymor Llawn Amser a Rhan Amser ar gael.

Mae Blaenau Ffestiniog yr un mor enwog am ysbryd cymunedol anhygoel ac angerdd am ei hanes ag ydyw i’r mwyngloddio llechi sydd o’i hamgylch. Yn ystod y pandemig, mae ysbryd cymunedol ac ymwybyddiaeth o dreftadaeth bersonol wedi dod yn eithriadol o bwysig i ni i gyd.

Mae Llechwedd yn chwilio am bobl sy’n angerddol am rannu stori i’r byd am y treftadaeth a diwylliant yr holl fwyngloddiau hyn, nid yn unig am Llechwedd. Efallai eich bod chi neu aelod o’r teulu wedi gweithio yn un o’r chwareli enwog yma, neu fod gennych gyfoeth o wybodaeth rydych chi’n awyddus i’w rannu – pa bynnag un ydio, bydd Llechwedd yn awyddus i glywed gennych.

Gan groesawu llawer o’r 250,000 o bobl sy’n ymweld â Llechwedd bob blwyddyn, byddwch yn mynd â‘ch gwesteion ar daith unigryw - mewn lori cyn-filwrol - drwy hanes mwyngloddiau Llechwedd, Maenofferen, Bowydd a Diffwys - yn rhannu eu hanes ac yn ychwanegu eich personoliaeth eich hun ar eu straeon.

Gyda’r posibilrwydd o statws Treftadaeth y Byd i Ddiwydiant Llechi Gogledd Orllewin Cymru, bydd y straeon hyn yn cael eu hadrodd i filoedd lawer mwy o fobl bob blwyddyn, gan gwella a rhannu’r bennod bwysig hon o hanes Cymru i gynulleidfaoedd newydd ac amrywiol.

Ar ôl y daith ar y lori, bydd eich gwesteion am y diwrnod yn ymuno â chi yn Ceudwll Ddofn Llechwedd wrth i chi ategu’r stori sain a gweledol gyda’ch gwybodaeth a’ch profiadau am y lle hanesyddol bywiog ac ysblennydd hwn.

______________________________________________

Mae angen trwydded yrru ddilys, a byddai profiad o yrru HGV yn fanteisiol, er y rhoddir hyfforddiant.

I drefnu sgwrs anffurfiol, anfonwch e-bost at swyddi@llechwedd.co.uk

————————————————————————————-

Llechwedd Truck Tour Guides – Season Full Time & Part Time available.

Blaenau Ffestiniog is as famous for incredible community spirit and passion for its history as it is for the slate mining that surrounds it. During the pandemic, community spirit and awareness of personal heritage have become incredibly important to us all.

Llechwedd are looking for people who are passionate about sharing the story of the heritage and culture of all these mines, not just Llechwedd, to the world. Maybe you or a family member have worked in one of these famous quarries or you simply have a wealth of knowledge you’re eager to share – whichever it may be Llechwedd wants to hear from you.

Welcoming many of the 250,000 people who visit Llechwedd every year, you’ll take your guests on a unique journey - aboard an ex-military truck - through the history of Llechwedd, Maenofferen, Bowydd and Diffwys mines sharing their history and adding your own personality on their stories.

With the prospect of World Heritage status for the North West Wales Slate Industry these stories will be told to many thousands more people a year, enhancing and sharing this important chapter of Welsh history to new and varied audiences.

After the truck ride, your guests for the day will join you in the Llechwedd Deep Mine as you complement the audio and visual story with your own experiences and knowledge of this vibrant and spectacular historical place.

______________________________________________

A valid driving licence is required, and experience of driving HGV would be advantageous, though training will be given.

To arrange an informal chat, please email swyddi@llechwedd.co.uk


More Information

Follow Us

Keep in Touch!


You may opt out of our newsletter at any time. Please read our data protection policy here.

ZipWorld